Szkolenia dla Agentów Ubezpieczeniowych

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Agent ubezpieczeniowy

KURS przygotowujący do egzaminu na agenta ubezpieczeniowego

Zapoznaj się z programem kursu, terminami i szczegółami organizacyjnymi.
zobacz ofertę kursu

Agent Ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy to osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej, która przez zakład ubezpieczeń została upoważniona do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub do pośredniczenia przy zawieraniu umów. Agent zobowiązany jest do uczciwości i działania zgodnie z prawem. Obowiązuje go tajemnica zawodowa co do informacji uzyskiwanych w trakcie prowadzenia działalności. 

Działalność agencyjna

Działalność agencyjna wykonywana jest na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń.

Zezwolenie na wykonywanie działalności agencyjnej wydaje organ nadzoru na wniosek zakładu ubezpieczeń lub zainteresowanego, pod warunekiem, że osoba fizyczna spełnia warunki określone ustawą o działalności ubezpieczeniowej:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych
  • posiada co najmniej średnie wykształcenie
  • odbyła szkolenie prowadzone przez zakład ubezpieczeń zakończone zdanym egzaminem
  • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwo skarbowe

Wniosek o licencję składa się za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń po zdaniu egzaminu i złożeniu wymaganej dokumentacji (m. in. świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenia o niekaralności).

Każdy agent ubezpieczeniowy jest obowiązany okazywać posiadane zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, a agent ubezpieczeniowy – pełnomocnik dodatkowo do okazania pełnomocnictwa zakładu ubezpieczeń.
Zakład ubezpieczeń prowadzi wykaz agentów ubezpieczeniowych prowadzących działalność na rzecz danego zakładu ubezpieczeń, ale nie jest on publikowany. Każdy zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez jego agenta.

Działalność agencyjna polega na stałym zawieraniu umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń lub pośredniczeniu przy zawieraniu takich umów na rzecz zakładu ubezpieczeń. Podstawą świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego przez agenta ubezpieczeniowego jest zawsze umowa agencyjna, którą agent zawiera z zakładem ubezpieczeń.

W oparciu o przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej wyróżniamy agentów ubezpieczeniowych:

  • pełnomocników - upoważnieni przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu
  • pośredników - mają kompetencje do pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia

Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika (agenta ubezpieczeniowego lub brokera ubezpieczeniowego) za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia.

A zatem za agentów ubezpieczeniowych uznaje się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki prawa handlowego, które podpisały umowy agencyjne z zakładami ubezpieczeń i zostały wpisane do Rejestru agentów ubezpieczeniowych. Do agentów ubezpieczeniowych nie zalicza się spółki cywilnej.

Agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwane "czynnościami agencyjnymi" wyłącznie przy pomocy osób fizycznych spełniających łącznie warunki określone ww. ustawy.

Te same warunki, które zostały nałożone na osoby wykonujące czynności agencyjne muszą być spełnione również przez:

1. agentów ubezpieczeniowych będących osobami fizycznymi,
2. w przypadku agentów ubezpieczeniowych będących spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej:

  • wspólników tych spółek, o ile są osobami fizycznymi,
  • w przypadku gdy wspólnikami tych spółek są osoby prawne - co najmniej połowę ich członków zarządu;

3. w przypadku agentów ubezpieczeniowych będących osobami prawnymi - co najmniej połowę ich członków zarządu.

Akty prawne

Wnioski o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 września 2014

Egzamin dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 października 2014

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lutego 2015


NOWY